Fiziskās personas ienākums no virtuālās valūtas pārdošanas.

Virtuālā valūta nav atzīta par likumīgu maksāšanas līdzekli un tā nav uzskatāma par banknoti vai monētu, bezskaidru naudu vai elektronisko naudu, kā arī tai nav monetārā vērtība, kura uzkrāta maksājuma instrumentā, kas tiek izmantota maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā minētajos gadījumos. Tā ir vērtības digitālais atspoguļojums, kas var būt digitāli nosūtīta, glabāta vai tirgota un tā var funkcionēt kā apmaiņas līdzeklis.

Kriptovalūtas – tā tautā sauc virtuālo valūtu, kurai katrai ir savs nosaukums, kā piemēram, daži populārākie no tiem: Bitcoin, Ethereum, Litecoin u.c.

Maiņas darījumos ar virtuālo valūtu rezultātā tiek iegūta oficiāla valūta (eiro, ASV dolāri, Lielbritānijas mārciņa u.c.), tātad pēc būtības tā tiek pārdota!

Kā piemērs salīdzināšanai: pērkot no tirgus omītes zeķes norēķinoties ar eiro, tā arī ir maiņa (omīte maina zeķes pret noteiktu daudzumu eiro).😊

Tātad saprotam, ka no virtuālās valūtas maiņas (pārdošanas) darījumiem fiziskai personai var rasties ienākumi!

Ienākumi no kapitāla pieauguma – šajā gadījumā tiek pārdota virtuālā valūta, kas ir iegūta, nesniedzot ar to saistītus pakalpojumus citiem. Kapitāla pieaugumu nosaka, no virtuālās valūtas pārdošanas cenas atņemot sākotnējo tās iegādes vērtību.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta piekto daļu – iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tās iegūšanu piemēram: valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi. Virtuālās valūtas iegādes vērtībā tiek iekļauti arī samaksātie procentu maksājumi par kredītu šīs virtuālas valūtas iegādei, ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un virtuālās valūtas iegādes saistību.

!!! Ja nav iespējams noteikt virtuālās valūtas sākotnējo IEGĀDES VĒRTĪBU, tad par tās iegādes vērtību uzskata 0 – tā nosaka tā paša likuma 11.9 panta pirmā prim daļa.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15.panta piekto daļu – ienākumam no virtuālās valūtas pārdošanas, ja tas ir ienākums no kapitāla pieauguma, piemēro 20 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi.

Par ienākuma gūšanas dienu uzskata dienu, kad fiziskā persona saņem naudu par virtuālās valūtas pārdošanu.

Tā paša likuma 19.panta piektā prim daļa nosaka, ka fiziskai personai par ienākumu no virtuālās valūtas pārdošanas ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Deklarācijas veidu izvēlas atkarībā no ceturksnī gūto ienākumu apmēra:

  • līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam, ja kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 eiro;
  • līdz nākamā gada 15. janvārim, ja kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro.

Deklarācijas rezultātā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa fiziskai personai jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23.datumam, kurā jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma.

Piemēri:

  • Kristīne par 5500 eiro 2021.gada 2.martā pārdeva virtuālo valūtu Bitcoin, kuru iegādājās 2015.gada 19.augustā par 3500 eiro. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 2000 eiro (5500 – 3500 = 2000).

Šajā gadījumā deklarācija jāiesniedz līdz 15.aprīlim un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 400 eiro apmērā (2000 * 20% = 400) jāiemaksā līdz 23.aprīlim.

  • Gatis par 1000 eiro 2021.gada 7.aprīlī pārdeva virtuālo valūtu Ethereum, kuru iegādājās 2018.gada februārī par 900 eiro . Ar nodokli apliekamais ienākums ir 100 eiro (1000 – 900).

Šajā gadījumā līdz nākamā gada 15.janvārim Gatim Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz deklarācija un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20 eiro apmērā (100 * 20% = 20) jāiemaksā līdz 23.janvārim.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)

Reģistrācijas numurs: 90000010008

BIC kods: TRELLV22

Konts (IBAN): LV33TREL1060000300000

 

Rakstam ir informatīvs raksturs!

Informācijas avoti:

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli

https://likumi.lv/ta/id/302688-noteikumi-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-deklaracijam-un-to-aizpildisanas-kartibu

https://www.vid.gov.lv/lv/kriptovalutas