Lietošanas noteikumi

Vispārīgā informācija

Turpmākie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz interneta vietnes dabols.eu (turpmāk – Mājaslapa) lietošanu.

1. Piekrišana lietošanas noteikumiem

1.1. Pirms iegādāties piedāvātās preces vai pakalpojumus, saņemt konsultācijas vai piekļūt Mājaslapā izvietotajam saturam, jebkuram lietotājam (turpmāk – Klients, Jums, Jūs) ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

1.2. Turpinot lietot Mājaslapu un piekļūstot tajā izvietotajam saturam, Jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku, un apņematies tos ievērot visā Mājaslapas izmantošanas laikā.

1.3. Nododot datus savus datus, izmantojot Mājaslapā paredzēto funkcionalitāti, Jūs apliecināt, ka iesniegtā informācija ir patiesa un aktuāla.

1.4. Noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa starp Jums un Aini Dābolu reģistrācijas Nr.27046912583, adrese: Staru iela 4, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk – Uzņēmums) pastāvošajām attiecībām, neatkarīgi no savstarpēji uzņemto saistību formas.

1.5. Iegādājoties Mājaslapā piedāvātos produktus vai pakalpojumus, kā arī turpinot izmantot Mājaslapā sniegtos pakalpojumus pēc tam, kad Jūs esat saņēmuši paziņojumu par izmaiņām Noteikumos, Jūs izsakāt savu piekrišanu ievērot Noteikumus un uzņemties abpusējas saistības starp Jums un Uzņēmumu (turpmāk – Puses).

1.6. Ja šie Noteikumi ir pretrunā ar jau iepriekš noslēgtu vienošanos starp Jums un Uzņēmumu, iepriekš noslēgtā vienošanas ir spēkā visā tās darbības laikā un šie Noteikumi ir piemērojami vienīgi tādā apjomā, kurā tie nav pretrunā ar iepriekš noslēgto vienošanos.

2. Mājaslapas lietošanas uzsākšana un apliecinājums par pārstāvības tiesībām

2.1. Noteikumi tiek piemēroti un Pušu uzņemtās saistības stājas spēkā ar brīdi, kad Jūs:
– Piekļūstat Mājaslapā izvietotajam saturam;
– Iegādājaties Mājaslapā pieejamās preces;
– Iegādājaties Mājaslapā pieejamos pakalpojumus;
– Piesakieties Mājaslapā piedāvātajām konsultācijām.

2.2. Ja Jūs iegādājaties produktus un/vai saņemat pakalpojumus juridiskas personas vārdā, Jūs apliecināt ka Jums ir nepieciešamās pārstāvības tiesības vai pilnvarojums, lai rīkotos un uzņemtos saistības attiecīgās juridiskās personas vārdā.

2.3. Pušu saistības ir spēkā bez termiņa ierobežojuma, izņemot Noteikumos norādītos gadījumus, kuros šīs saistības noteiktā kārtībā var tikt izbeigtas.

3. Preču un pakalpojuma apraksts

3.1. Konsultācijas:
3.1.1. Izmantojot Mājaslapā piedāvāto funkcionalitāti Jums ir iespēja pieteikties:
– Finanšu konsultācijām;
– Nodokļu konsultācijām;
– Juridiskajām konsultācijām.

3.1.2. Konsultācijām ir iespējams pieteikties, aizpildot Mājaslapā esošo pieteikuma formu un norādot tajā prasīto informāciju ar Jūsu: vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr., e-pasta adresi, vēlamo konsultācijas tēmu un vēlamo laiku, Jūs interesējošo jautājumu. Pēc informācijas nosūtīšanas ar Jums sazināsies pēc iespējas ātrākā laikā, lai apstiprinātu konsultācijas sniegšanas vietu, laiku un veidu (klātienē vai attālināti).

3.2. Dokumentu formas:

3.2.1. Mājaslapā ir iespēja iegādāties dažādas juridisku dokumentu formas, kuras ir pieejamas lejupielādei .pdf un .doc formātos un tiek piegādātas uz Klienta norādīto e-pasta adresi pēc samaksas veikšanas.

3.2.2. Formas tiek piegādātas bez darījuma detaļām un informācijas par darījuma pusēm. Uzņēmums neatbild par izvēlētā dokumenta atbilstību Jūsu vajadzībām.

3.2.3. Uz dokumentu formu iegādi attiecās atteikuma tiesību ierobežojums par digitālā satura iegādi saskaņā ar 20.05.2014. MK noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, t.i., ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

4. Norēķinu kārtība

Par e-veikalā piedāvātajiem produktiem ir iespējams norēķināties izmantojot Paypal vai Maksājumu karti:

4.1. Izvēloties apmaksu ar Paypal, pēc pieprasīto datu lauku aizpildīšanas Jūs tiksiet pārvirzīts uz Paypal vietni. Pēc apmaksas veikšanas Jūs saņemsiet apstiprinājumu un tiksiet pārvirzīts atpakaļ uz Mājaslapu. Pirkums būs pieejams lejupielādei un pirkuma apstiprinājums nosūtīts un Jūsu norādīto e-pasta adresi.

4.2. Izvēloties apmaksu ar Maksājumu karti, Jums ir nepieciešams ievadīt prasītos datus un apstiprināt pirkumu. Karšu apstrādi nodrošina Stripe Payments Europe, Ltd. Pēc kartes datu un maksājuma apstiprināšanas pirkums būs pieejams lejupielādei un pirkuma apstiprinājums nosūtīts un Jūsu norādīto e-pasta adresi.

5. Autortiesības

5.1. Autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz Mājaslapā pieejamo saturu ekskluzīvi pieder Uzņēmumam.

5.2. Visa mājaslapā esošā informācija, tai skaitā, dizains, teksti un programmatūras kods, ciktāl tajā nav atsauces uz citiem avotiem un īpašniekiem, ir Uzņēmuma īpašums un tās izmantošana ir atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Uzņēmuma norādījumiem.

5.3. Ja vēlaties izmantot mājaslapā publicēto informāciju, lūdzam sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot norādīto e-pasta adresi: konsultacijas@dabols.lv

 

6. Konfidencialitātes noteikumi

Puses apņemas neizpaust jebkādu informāciju par otru Pusi, ko Puses ir ieguvušas saistību izpildes laikā bez otras Puses rakstveida piekrišanas, izņemot, ja šī informācija ir publiski pieejama, nav būtiska, vai otrai Pusei bija zināma pirms saistību uzņemšanās brīža. Šis nosacījums ir spēkā gan saistību spēkā esamības laikā, gan arī 3 (trīs) gadus pēc tam.

7. Atbildība

7.1. Sniedzot pakalpojumus, Uzņēmums ievēro piemērojamos normatīvos aktus, noteiktos izpildes termiņus kā arī augstākos profesionalitātes standartus.

7.2. Uzņēmuma sniegtās konsultācijas un ieteikumi uzskatāmi par padomu Civillikuma 2318. panta izpratnē un aprobežojas vienīgi ar Uzņēmējam uzdoto jautājumu juridisko izvērtējumu atbilstoši piemērojamām normatīvo aktu normām, Klienta iesniegtajiem materiāliem un informācijai.

7.3. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri Klientam radušies vai var rasties Uzņēmuma sniegto konsultāciju rezultātā.

7.4. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu Klienta izvirzīto mērķu sasniegšanu, kas veikta izmantojot Uzņēmuma sniegtās konsultācijas un ieteikumus.

7.5. Uzņēmējs neuzņemas nekādu atbildību par Klienta saistībām pret trešajām personām, kas radušās sekojot Uzņēmēja sniegtajām konsultācijām un ieteikumiem.

7.6. Uzņēmējs nav atbildīgs par nesniegtu, kā arī par termiņā izpildītu, bet nekvalitatīvu pakalpojumu, ja Klients ar savu darbību vai bezdarbību ir radījis šķēršļus Uzņēmējam tā veikšanā.

8. Citi noteikumi

8.1. Uzņēmumam ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Klientu, izdarīt izmaiņas Noteikumos, mainīt Klientam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu Mājaslapā, tās funkcionālo un vizuālo risinājumu, kā arī veikt citus uzlabojumus Mājaslapā pēc saviem ieskatiem.

8.2. Jums tiks savlaicīgi paziņots par jebkurām izmaiņām Mājaslapas funkcionalitātes apjomā vai Noteikumos, ja tas ietekmē Pušu saistības, par to informējot nosūtot paziņojumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Uzņēmumam nav pienākums saglabāt Lietošanas noteikumu iepriekšējās redakcijas.

8.3. Uzņēmums patur tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu jebkurai personai, kas pārkāpj Noteikumus vai izmanto tiesības pretēji labas ticības principam.

8.4. Uzņēmumam ir tiesības redzēt un piefiksēt lietotāju darbības Mājaslapā ar mērķi attīstīt un veicināt tās funkcionalitāti un lietošanas ērtumu atbilstoši Privātuma politikai.

8.5. Noteikumu piemērošanai un Pušu savstarpējo saistību interpretēšanai tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību normas.

8.6. Ja strīds starp pusēm nevar tikt atrisināts savstarpēju pārrunu ceļā, strīdi ir izšķirami Latvijas Republikas tiesā.

8.7. Ja viens vai vairāki Noteikumu nosacījumi kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmē un neierobežo pārējo Noteikumu nosacījumu spēkā esamību. Šajā gadījumā Puses apņemas panākt spēku zaudējušo Noteikumu normu nomaiņu ar jaunām, iespējami līdzvērtīgām, juridiski spēkā esošām normām tā, lai paliktu spēkā sākotnēji nodibinātās tiesības, ņemot vērā Pušu sākotnēji paredzēto saistību apjomu.

8.8. Uzņēmums patur tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu jebkurai personai, kas pārkāpj Noteikumus vai izmanto tiesības pretēji labas ticības principam.

Klientam ir iespēja ziņot par kļūdu, problēmu vai nepilnību kādā no mājaslapas vietnēm, rakstot uz Uzņēmēja norādīto e-pasta adresi konsultacijas@dabols.lv vai zvanot uz norādīto tel.nr. +371 22018100.

Tālruņa darba laiks: darba dienās – 9:00-17:00, brīvdienās – nestrādā.