Fiziskās personas ienākums no izložu un azartspēļu laimestiem

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15.panta, divdesmit ceturtā daļa nosaka: ja maksātājs laimējis izložu vai azartspēļu laimestu, kas pārsniedz 3000 eiro, un tas izmaksāts vienā reizē vai summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 3000 eiro, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, taksācijas gada laikā piemēro nodokļa likmi 23 procentu apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, piemēro nodokļa likmi 31 procenta apmērā.

Tātad, personai, kas ir guvusi ienākumus no laimesta “Azartspēļu un izložu likuma” izpratnē, ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no visiem laimestiem, kuru kopsummas vērtība ir lielāka par 3000 eiro.

!!! IIN ir jāmaksā no pārsnieguma summas neatkarīgi no izdevumu apmēra (dalības maksas, zaudētās summas).

 

IIN likmes 2021.gadā nosaka Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15.pants:

 • 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 eiro;
 • 23 % – gada ienākumam no 20 004 līdz 62 800 eiro;
 • 31 % – gada ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro.

! Izņēmums! Ar IIN neapliek ienākumu no momentloterijas “Simtgades loterija”.

Saskaņā ar tā paša likuma 17.panta, desmitās daļas, 22.punktu: ja, laimesta daļas, kas pārsniedz 3000 eiro, ir izmaksāta vienā reizē vai summējot visā azartspēles un izlozes organizēšanas vietas viena apmeklējuma laikā, izmaksātājs (azartspēļu vai izložu organizētājs) ietur IIN ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam.

 

Piemēri:

1)Kristīne 2021.gada 15.martā saņēmusi laimestus pie azartspēļu organizētāja “X” vienā apmeklējuma reizē: 200 eiro, 600 eiro un 1900 eiro (200 + 600 + 1900 = 2700 eiro).

Ar IIN neapliekami ir laimesti līdz 3000 eiro – šajā gadījumā IIN neietur!

 

2) Jānis 2021.gada 20.martā saņēmis laimestus pie azartspēļu organizētāja “Y” vienā apmeklējuma reizē: 700 eiro, 300 eiro un 3900 eiro (700 + 300 + 3900 = 4900). Ar IIN neapliekami ir 3000 eiro. Ienākuma izmaksātājs nosakot apliekamo ienākumu 1900 eiro (4900 – 3000 = 1900) un ietur IIN 437 eiro (1900 * 23% = 437).

Azartspēļu organizētājs no laimesta daļas 1900 eiro izmaksas vietā ieturēja 23% likmi. Ja 2021.gada ienākums, kurā ieskaita visus ienākumus (arī azartspēļu laimesta apliekamo daļu), nesasniegs 20 004 eiro, tad var veidoties situācija, ka 3% IIN par ienākumu no laimesta ir pārmaksa un to varēs saņemt atpakaļ iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2021.gadu.

 

3) Pēteris 2021.gada 5.aprīlī pie azartspēļu organizētāja “Z” vienā apmeklējuma reizē laimējis 71 800 eiro. Ar IIN neapliekami ir 3000 eiro. Ienākuma izmaksātājs nosaka apliekamo ienākumu 68 800 eiro (71 800 – 3000 = 68 800) un ietur IIN 16 304 eiro:

 • 14 444 eiro (62 800 * 23% = 14 444), kas ir 23% – gada ienākumam no 20 004 līdz 62 800 eiro;
 • 1860 eiro (6000 * 31% = 1860), kas ir 31% – gada ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro.

 

4) Zane 2020.gada 21.decembrī, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, piedalījās interaktīvajā azartspēlē un laimēja 60 500 eiro. Laimesta summa tika ieskaitīta Zanes kontā 2021.gada 7.janvārī. Ienākumu gūšanas diena ir tā diena, kad laimesta summa ir saņemta Zanes kontā (2021.gada 7.janvāris). Ar IIN neapliekami ir 3000 eiro. Pirms laimesta summas ieskaitīšanas kontā, azartspēļu organizētājs ietur IIN 13 225 eiro (57 500 * 23% = 13 225).

 

Tā kā personai jāmaksā IIN no visiem laimestiem, kuru kopēja summa gadā pārsniedz 3000 eiro, tad laimesta saņēmējam ir pienākums samaksāt IIN no pārsnieguma summas, ja to nav ieturējis laimesta izmaksātājs.

 

5) Laura 2020. gadā saņēma vairākus laimestus no dažādiem izložu un azartspēļu organizētājiem:

 • 13.janvārī – pie azartspēļu organizētāja “X” 700 eiro;
 • 10.martā – pie azartspēļu organizētāja “Y” 2900 eiro;
 • 17.aprīlī – pie azartspēļu organizētāja “Z” 1200 eiro;
 • 20.aprīlī – pie azartspēļu organizētāja “X” 200 eiro;
 • 30.aprīlī – pie azartspēļu organizētāja “Y” 2750 eiro;
 • 15.augustā – pie izložu organizētāja “P” 500 eiro;
 • 27.augustā – pie azartspēļu organizētāja “Y” 750 eiro;
 • 11.septembrī – pie azartspēļu organizētāja “Z” 20 eiro;
 • 30.oktobrī – pie azartspēļu organizētāja “Y” 2650 eiro;
 • 1.decembrī – pie azartspēļu organizētāja “Y” 2950 eiro.

Tādu laimestu skaits var būt neierobežots.

Šajos gadījumos, ienākuma izmaksātājs nenosaka apliekamo ienākumu un neietur IIN, taču laimesta saņēmējam ir pienākums sagatavot un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju par 2020.gadu un no pārsnieguma daļas iemaksāt vienotajā nodokļu kontā deklarācijas rezultātā aprēķināto IIN.

Apliekamais ienākums ir 11 620 eiro (700 + 2900 + 1200 + 200 + 2750 + 500 + 750 + 20 + 2650 + 2950 – 3000 = 11 620). IIN likme ir atkarīga no 2020.gadā gūtā ienākuma kopējās summas, kurā ieskaita visus ienākumus (arī azartspēļu laimesta apliekamo daļu). Ja gada ienākumu kopējā summa nesasniegs 20 004 eiro, tad IIN likme šajā gadījumā būs 20%.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)

Reģistrācijas numurs: 90000010008

BIC kods: TRELLV22

Konts (IBAN): LV33TREL1060000300000

 

Rakstam ir informatīvs raksturs!

Informācijas avoti:

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli

https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu